گروه های آموزشی
1400/8/16 یکشنبه
اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه
اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه

.

اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه
نام نام خانوادگی رشته ایمیل
سجاد احرامي

ehrami.sajad@gmail.com

سجاد آيدنلو

aydenloo@gmail.com

كمال باقرزاده هوشمندي

kamalbh2000@yahoo.com

محمد رضا بختياري

info@dr-bakhtiary.com

شهريار پاشايي

shahryarpashaei@gmail.com

حسين پاشائي زاد

pashaeizad@gmail.com

ميراحمد ثروتمند

hama13392007@yahoo.com

كامران جباري

kamranjabari@yahoo.com

سليمان حسين زاده

hosseinzadeh65@gmail.com

حسين حسين زاده ياسوري

h_hoseinzadeh@pnu.ac.ir

ماندانا حيدري

heydari_m@live.com

نوراله خليل زاده

khalilzadeh44@gmail.com

بهرخ دائي حسني

hasani.bio@gmail.com

حسين رحيم پور

rahimpoor2000@yahoo.com

عليرضا سليماني

tanri2@yahoo.com

مهدي سودمند

m_sodmand@yahoo.com

محمدعلي صفرلوئي

msafarlue@gmail.com

سيدجواد طالب زاده

sj.taleb@yahoo.com

بهاره عزيزي نژاد

bahareh19@gmail.com

ايلناز علي نژاد

elnaz_alineghad90@yahoo.com

رضا قادري

reza_ghaderi86@yahoo.com

اسماعيل قلي نژاد

gholinezhad1358@yahoo.com

خسرو قليزاده قلعه

kh_gholizadeh@pnu.ac.ir

احد گل قاسم قره باغ

a_gh_gharebagh@yahoo.com

احد محمدپور

ahad661@gmail.com

كمال محمدي اصل

mohammadiasl@pnu.ac.ir

پريسا محمودي

parisa_2130@yahoo.com

صالح نوري

noory.saleh@yahoo.com


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر