متون عمومي
1401/7/9 شنبه
1391/9/6 دوشنبه نظارت
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، کیفیت دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه:
دکتر حسین رحیم پور


 رزومه: https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/hosseinrahimpoor

تلفن دفتر نظارت : 04433869364  داخلی: 111


 
بيشتر