متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه امور مالی


مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه: آقای اسماعیل محمدی

شماره تلفن امور مالی : 04433863214 - 212
بيشتر