متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل خدمت ایمیل
1 اسماعیل صفرعلی زاده جغرافیا دکتری پیام نور تهران سیه چشمه Kamyar_82@yahoo.com
2 رباب  حسین زاده جغرافیا فوق لیسانس تهران  ماکو robab.hoseinzadeh@yahoo.com
3 حسن هوشیار جغرافیا دکتری دانشگاه تبریز مهاباد hasan_houshyar@yhoo.com
4 لطیف پرتوی علوم اجتماعی-جمعیت شناسی دکتری دانشگاه تهران مهاباد latif_partovi@yahoo.com
5 احمد کریمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری فوق لیسانس شهید بهشتی تهران مهاباد ahmad_karimi2@yahoo.com
6 شورش آک علوم اجتماعی فوق لیسانس دانشگاه تبریز مهاباد tawar1363@yahoo.com
7 عبداله  ساجدی تاریخ عمومی دکتری دانشگاه پیام نور تهران مهاباد a_sajedi@pnu.ac.ir
8 محمد  اللهویردیان عیدی علوم اجتماعی پژوهشگری فوق لیسانس دانشگاه تبریز پیرانشهر mohammad13842006@yahoo.com
9 معصومه قاسمی علوم اجتماعی توسعه روستایی-مدیریت توسعه فوق لیسانس دانشگاه تهران نقده ma.ghasemi@pnu.ac.ir
10 جمال خسروی جامعه شناسی دکتری دانشگاه تهران بوکان j_khosravi@pnu.ac.ir
11 کریم علی کرمی علوم اجتماعی فوق لیسانس دانشگاه تهران بوکان Karimalikarami@yahoo.com
12 محمود هوشیار جغرافیا فوق لیسانس  دانشگاه تربیت معلم تهران پیرانشهر Hooshyar.ahmad@yahoo.com
13 عبدالله عبدالهي جغرافیا دکتری فردوسی مشهد میاندوآب abdollahee@gmail.com
14 علیرضا سلیمانی جغرافیا دکتری واحدعلوم تحقيقات تهران ارومیه TANRI2@YAHOO.COM
15 مهدی رضائی علوم اجتماعی دکتری دانشگاه تهران بوکان rezaeimehdi1@gmail.com
16 محمدعلی صفرلویی جغرافیا دکتری تحصیلات تکمیلی تهران نقده safarlui@gimil.com
17 محمدرضا عزیززاده ورزقان جغرافیای طبیعی فوق لیسانس دانشگاه تبریز ماکو mrav225@yahoo.com
18 رضا قادری جغرافیا(برنامه ریزی روستایی) دکنری دانشگاه آزاد تهران ارومیه  
             
 
بيشتر