متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل اشتغال محل خدمت ایمیل
1 سجاد  احرامی  حقوق مربی فوق لیسانس پيام نور تهران ارومیه ارومیه sajadehrami@pnu.ac.ir
2 صالح نوری  فقه و حقوق اسلامی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه ارومیه نقده noory.saleh@yahoo.cim
3 شعله هاشمی حقوق خصوصی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد زنجان مهاباد مهاباد hashemi_872@yahoo.com
4 یوسف ابراهیمی حقوق مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران بوکان بوکان ebrahimy62@yahoo.com
5  سید سعید جیواد تاریخ و تمدن ملل اسلامی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاداسلامی واحد شهر ری فیرورق فیرورق ms-jivad@pnu.ac.ir
6 آمنه شاهنده علوم قران و حديث استادیار دکتری دانشگاه آزاد تهران مركز خوي خوی shahande_a@yahoo.com
7 یعقوب جعفری رندی الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس دانشکاه تهران ماکو ماکو jafari_rendi@yahoo.com
8 سید احمد ثروتمند الهیات و معارف اسلامی استادیار دکتری حوزه علمیه قم ارومیه ارومیه hamad13392007@yahoo.com
9 رحیم خاکپور الهیات و معارف اسلامی استادیار دکتری دانشگاه تهران مهاباد مهاباد rahimkhakpoor@yahoo.com
10 سیدنجم الدین قریشی حقوق مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران سردشت سردشت jilwaan@gmail.com
11 عبداله  ساجدی تاریخ عمومی استادیار دکتری دانشگاه پیام نور تهران مهاباد مهاباد a_sajedi@pnu.ac.ir
12 قربان ابراهیمی الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس موسسه آموزشی پرورشی امام خمینی مهاباد مهاباد ghorbanebrahimi@yahoo.com
13 حمزه حاجی الهیات ومعارف اسلامی استادیار دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات پیرانشهر پیرانشهر hamzehhaji@yahoo.com
14 حسین  مهدی هادی حقوق مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی پیام نور نقده نقده hhadi88@gmail.com
15 حسن مهدیفر فلسفه و کلام اسلامی استادیار دکتری حوزه علمیه قم نقده نقده hm.ajamloo@yahoo.com
16 ایلناز علی نژاد فلسفه مربی دکتری پردیس دانشگاه ارومیه نقده نقده elnaz_alineghad90@yahoo.com
17 يوسف فرجي علوم قرآن و حدیث مربی فوق لیسانس رازی کرمانشاه میاندوآب میاندوآب yosof.faraji@yahoo.com
18 کیهان  سلطانیان الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران سردشت سردشت kihan234@yahoo.com
19 کمال الدین  صالحیان راد الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس دانشگاه اصول الدین قم بوکان بوکان salehyanrad@yahoo.com
20 نقی دادرسی تاریخ انقلاب اسلامی مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران خوی خوی naghidadrasi@yahoo.com
21 سيد محمد صادق حسینی فلسفه و کلام اسلامي مربی فوق لیسانس حوزه علميه قم خوي hosseini_ 43@yahoo.com
بيشتر