1396/12/20 یکشنبه سامانه نظارتی صیانتی حراست ها
 
مدیر حراست استان : سعید صدقی
تلفکس : 33840112 044
ایمیل : H441@pnu.ac.ir
کارشناس حراست استان : اکبر حفظی
تلفکس : 33837091 044