كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه معاون اجرایی دانشگاه


 معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه : دکتر صالح نوری


 رزومه: https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/saleh.nouri

 تلفن دفتر معاونت اجرایی: 04433855100
بيشتر