متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه امور اداری


مدیر امور اداری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی: دکتر سیدعزیز سیدولیلو

ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
سید عزیز سیدولیو
مدیر امور اداری استان
209
33859004
2 نادر شاه مرادی مسئول دفتر حوزه ریاست
 
266 33855100
3
232
-
4
ستاره محمدی کارشناس
233 -
5
محمد رحیمی کارشناس
207
6
علاالدین امیری
 
انباردار 281
 

7
وحید هوشنگی کارگزینی علمی استان
153
8 امیر اسدپور رییس اداره فناوری اطلاعات 259
9 سپهر رزاق زاده دبیرخانه
 
615 33859003
10 اسماعیل محمدی مدیر مالی استان
 
213 33824514
11 علاالدین امیری کارشناس مالی
 
213
12 رویا امامی کارشناس مالی 210
13 کارشناس مسئول برنامه و بودجه
 
14 رویا امامی کارشناس مالی
 
15 ناصر کیمیافر مدیر عمرانی استان
 
250 33860913
16 رضا پاشایی کارشناس عمران
 
268 33860913
17 حمید محمدنژاد
کارپرداز
18 غلامرضا ملک جهان کارشناس مسئول امور اداری
 
113 33845633
19 آیدین میرزازاده کارشناس امور قرار دادها 113 33845633
20 رضا تمجیدنیا کارشناس امور مالی مرکز ارومیه
 
21 حمید محمدنژاد پشتیبانی رفاهی 113 33845633
22 سید محمد سیدولیلو کارشناس فرهنگی 605
23 اسماعیل بابایی آبدارخانه
 
257
24 افشین ولی نژاد نگهبان
 
208
25 رسول بقالیان نگهبان
 
208
26 جمال محبوب مناس نگهبان
 
208
27 حبیب محب زاده نگهبان
 
208
بيشتر