كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/11/13 شنبه
مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی :
حجت السلام والمسلمین دکتر سجاد بیگی

وبسایت نهاد:    https://azpnu.nahad.ir/

بيشتر