كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/11/10 چهارشنبه

مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه: آقای وحید رحیمی
شماره تماس روابط عمومی: 04433860772

  
بيشتر