1
دکتر حسین حسین زاده به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی انتخاب شد دکتر حسین حسین زاده  هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه و معاون آموزشی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی در نامه ای از طرف معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  آمده است:با توجه به آمار مستخرج از سامانه گلستان دکتر حسین زاده در بخش علوم پایه به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شدند. این موفقیت را برای ایشان و تمام همکاران دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی تبریک عرض می نماییم
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر