متون عمومي
اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) نوع استخدامی محل خدمت تلفن ایمیل
1 رسول خداویردي وند کشتيبان مهندسي کشاورزي مربی فوق لیسانس آزاد اردبيلي پیمانی خوي 9148222482  Gengenomi@yahoo.com
2 وحید سلمان پور مهندسی  کشاورزی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد خوی پیمانی مهاباد 9148533756 v.salmanpour@yahoo.com
3 احد گل قاسم مهندسی کشاورزی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه پیمانی نقده 9143484291 a_gh_gharebagh@yahoo.com
4 مرتضی بهروز لک مهندسی کشاورزی-علوم دامی مربی فوق لیسانس تبریز پیمانی میاندوآب 9144468730 morteza.behrozlak61@yahoo.com
5 سیدجواد طالب زاده مهندسی کشاورزی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه رسمی  ارومیه 9141859391 sj.tagr@yahoo.com
6 سید مجید  عزیزی مهندسی کشاورزی مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران پیمانی شاهین دژ 9145470837 smajidazizi@yahoo.com
7 اسماعیل قلی نژاد کشاورزی دانشیار دکتری آزاد علوم تحقیقات رسمی آزمایشی ارومیه 9149413203 gholinezhad1358@yahoo.com
بيشتر