عملکرد عمران
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
عملكرد شش ماهه اول سال 91
عملكرد شش ماهه اول سال 91
 
تعداد
عنوان فعاليت
رديف
33
پروژه هاي فعال ساختماني، حصاركشي و محوطه سازي
1
23
پروژه هاي داراي امكان افتتاح در امسال
2
15
پروژه هاي در دست تامين اعتبار
3
_
زيربناي استان پس از افتتاح پروژه هاي عمراني از 1.5 متر به 2 متر افزايش خواهد يافت
4
بيشتر