نام:کامران

نام خانوادگی:جباری

مدرک تحصیلی :دکتری فلسفه تعلیم تربیت

دانشگاه محل تحصیل:تربیت مدرس تهران

Email:kamran jabbar@pnu.ac.ir

kamranjabari@yahoo.com

 

-تدریس در دوره دکتری دانشگاه پیام نور(درس مطالعات تطبیقی نظامهای آموزش از راه دور) از سال 1390تاکنون در

مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور-تهران

-تدریس در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  دانشگاه پیام نور (دروس تربیت اسلامی-روش تحقیق- تعلیم وتربیت از منظر ائمه اطهار و...)از سال1388 تاکنون

-تدریس دروس مختلف دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور از سال1383تاکنون

سوابق علمی و پژوهشی

کارشناسی ارشد : بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی آموزش متوسطه در ایران  پایاننامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی سال1382

دکتری : حدود استفاده از تفکر در تربيت اسلامی بر اساس بررسی دو جریان فکری ظاهرگرایی وعقل گرایی وارائه الگویی برای تربیت دینی بر اساس آن؛رساله دکتری فلسفه تعلیم وتربیت در دانشگاه تربیت مدرس سال1387                                                                                                                                    

عنوان مقاله:

بررسی تعلیم تربیت ظاهرگرا و نقد آن بر اساس تربیت عقل گرا- مجله: فصلنامه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی اهداف تربیت ظاهرگرا براساس الزامات تربیت- مجله :پیک نور علوم انسانی