روابط عمومی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
روابط عمومی
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
شماره مستقیم
تلفن داخلی
1
محسن حیدری زاد
مدیر روابط عمومی استان
  azwest-ro@pnu.ac.ir
33855104
606
2
بيشتر