عملکرد حوزه پژوهش و کارآفرینی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
عملكرد حوزه پژوهش و كارآفريني
عملكرد حوزه پژوهش و كارآفريني
1.        بررسي آثار پژوهشي اعضاء علمي و پيشنهاد امتياز مربوطه براي تخصيص اعتبارات طرح گرانت
2.       بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي مراكز تابعه با رعايت سقف مصوب
3.      ارجاع طرح هاي پژوهشي با هزينه بالاتر از سقف تعيين شده به دفتر تحقيقات و خدمات پژوهشي دانشگاه براي بررسي و اقدامات بعدي
4.      بررسي و پيشنهاد برگزاري همايش هاي علمي به شوراي پژوهشي دانشگاه
5.      بررسي و تصويب برگزاري كارگاه هاي آموزشي در سطح استان
6.       بررسي و اخذ تصميمات مقتضثي در مورد تقاضاي اعضاي هيئت علمي براي شركت در ماموريت هاي كوتاه مدت خارج از كشور بدون بار مالي
7.      تعيين اولويت هاي پژوهشي در مراكز تحت پوشش استان
8.      بررسي و تصويب طرح هاي برنامه اي مراكز رشد و كارآفريني و نظارت بر اجراي آن
9.       همكاري و تعامل با دانشگاههاي ديگر و ساير نهادهاي پژوهشي
10.     نظارت بر نحوه هزينه بودجه هاي پژوهشي، منابع علمي و كتابخانه اي و تجهيزات مربوطه و ارائه گزارش عملكرد
11.     تاييد و نظارت بر پايان نامه هايي كه به صورت طرح پژوهشي مرتبط با ماموريت هاي دانشگاه پيام نور در سطح استان اجرا شود.
12.    بررسي آثار پژوهشي اعضاي هيئت علمي(امتيازات ماده 2 آيين نامه ارتقا) براي ترفيع، ارتقا تبديل وضيعت، بورس تحصيلي، فرصت مطالعاتي و پيشنهاد به مراجع ذي ربط در سازمان مركزي حسب مورد
13.ساير موارد محول شده از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه
 
 
 
 
 
 
عملكرد شش ماهه اول 91
 
 
رديف
عنوان فعاليت
تعداد
1
طرح پژوهشي خاتمه يافته
28
2
طرح پژوهشي در حال اجرا
18
3
مقالات ISI علمي پژوهشي نمايه شده
62
4
كارگاه هاي علمي برگزار شده
4
5
تعداد شوراي پژوهشي تشكيل يافته
5
بيشتر