اهداف و وظایف حوزه روابط عمومی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اهداف و وظايف حوزه روابط عمومي
1.        تهيه و تدوين اخبار فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و عمراني و انتشار به موقع و مناسب آنها
2.       همكاري با خبرگزاريها و جرايد محلي در ارائه اخبار، اطلاعات و آمار دانشگاه
3.      رصد مستمر رسانه هاي عمومي در مورد مطالب منتشره دانشگاه پيام نور
4.       درج خبرهاي منتشر شده در خبرگزاريها و روزنامه هاي كشوري و استاني بر روي سايت دانشگاه
5.      برنامه ريزي و برگزاري نشستهاي خبري رياست محترم دانشگاه استان با اصحاب رسانه
6.       هماهنگي جهت انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و رسانه اي با معاونين و روساي ادارات دانشگاه
7.      همكاري در طراحي و به روز نمودن سايت دانشگاه پيام نور استان در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي
8.      همكاري و اطلاع رساني در خصوص شركت در مناسبتهاي ملي و مذهبي دانشجويان و كاركنان
9.       ارزيابي و افكارسنجي مستمر ستاد، مركز و واحدهاي استان و ارائه گزارش به مديريت استان
10.     ارائه و انتقال پيشنهادات و انتقادات همكاران اداري و علمي به مديريت استان
11.     برگزاري كارگاهها و نشست هاي ويژه مديران روابط عمومي مراكز و واحدهاي استان
12.    همكاري با مديران روابط عمومي ساير دستگاه ها
13.   ارتباط تنگاتنگ با رابطين روابط عمومي مركز و واحدهاي پيام نور استان
14.    برگزاري همايش و نشست هاي فرهنگي ويژه اساتيد و دانشجويان
15.   تهيه بيانيه مناسبت هاي مختلف جهت حضور گسترده همكاران اداري، اساتيد، دانشجويان و ديگر اقشار مردم در راهپيمائي ها
بيشتر