عملکرد امور مالی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
عملکرد مالی
گزارش عملکرد شش ماهه دوم 95 
1.        دریافت ابلاغ اعتبار 6ماهه دوم95
2.       دریافت هزینه های عمرانی و سرمایه ای
3.      تمهید هزینه عمرانی
4.      تجهیز آزمایشگاهها
5.      پرداخت عوارض طرح های عمرانی
6.       تنظیم اسناد هزینه ای شش ماهه دوم سال
7.      پرداخت هزینه های حق التدریس
8.      ارائه گزارش مالی شش ماهه
9.      تمهید  هزینه های مسابقات ورزشی دانشجویان
بيشتر