امور مالی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
امور مالی
مشخصات همکاران امور مالی
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
یوسف واحدی
مدیریت مالی
vahediyousef@yahoo.com
127
32769995
2
لیلا مهینی کارشناس مالی
---------------------
130
3
حبیبه یوسفی وند
کارشناس مالی
H-yousefivand@yahoo.com
129
4
علاالدین امیری
کارشناس مالی
amirikhoshako@yahoo.com
148
5 رضا تمجید نیا
کارشناس مالی
6
رضا عظیمی راد
کارشناس مالی
_
128
بيشتر