ارتبا ط با ما
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
ارتباط با ما

 آدرس ستاد استاني
  اروميه- انتهای بلوار 8 شهریور دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي و مرکز ارومیه
شماره تلفنخانه :
دورنگار :
كد پستي: 68571-57169
پست الكترونيك: azwest@pnu.ac.ir

بيشتر