پژوهش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
پژوهش
مشخصات همکاران پژوهش و کارآفرینی
 
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
دکتر سید جواد طالب زاده
مدیر پژوهش
105
32769585
2
مهدی حق شناس
کارشناس
157
بيشتر