متون عمومي
پژوهش
مشخصات همکاران پژوهش و کارآفرینی
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
دکتر وحید هوشنگی
مدیر پژوهش
vahidhooshangi@yahoo.com
252
بيشتر