عمران
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مشخصات همکاران عمران
مشخصات همکاران عمران
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
ناصر کیمیایی فر
مدیر عمرانی
135
2769989
2
 رضا  پاشایی
کارشناس عمرانی
Rezapashaei44@yahoo.com
121
2769989
 
 
بيشتر