متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) نوع استخدامی محل خدمت ایمیل
1 اسماعیل صفرعلی زاده جغرافیا استاد یار دکتری پیام نور تهران پیمانی سیه چشمه Kamyar_82@yahoo.com
2 رباب  حسین زاده جغرافیا مربی فوق لیسانس تهران  پیمانی ماکو robab.hoseinzadeh@yahoo.com
3 حسن هوشیار جغرافیا استادیار دکتری دانشگاه تبریز رسمی آزمایشی مهاباد hasan_houshyar@yhoo.com
4 لطیف پرتوی علوم اجتماعی-جمعیت شناسی استادیار دکتری دانشگاه تهران پیمانی مهاباد latif_partovi@yahoo.com
5 احمد کریمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربی فوق لیسانس شهید بهشتی تهران پیمانی مهاباد ahmad_karimi2@yahoo.com
6 شورش آک علوم اجتماعی مربی فوق لیسانس دانشگاه تبریز پیمانی مهاباد tawar1363@yahoo.com
7 عبداله  ساجدی تاریخ عمومی استادیار دکتری دانشگاه پیام نور تهران رسمی آزمایشی مهاباد a_sajedi@pnu.ac.ir
8 محمد  اللهویردیان عیدی علوم اجتماعی پژوهشگری مربی فوق لیسانس دانشگاه تبریز پیمانی مشروط پیرانشهر mohammad13842006@yahoo.com
9 معصومه قاسمی علوم اجتماعی توسعه روستایی-مدیریت توسعه مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران پیمانی نقده ma.ghasemi@pnu.ac.ir
10 جمال خسروی جامعه شناسی استادیار دکتری دانشگاه تهران پیمانی بوکان j_khosravi@pnu.ac.ir
11 کریم علی کرمی علوم اجتماعی مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران پیمانی بوکان Karimalikarami@yahoo.com
12 محمود هوشیار جغرافیا مربی فوق لیسانس  دانشگاه تربیت معلم تهران پیمانی پیرانشهر Hooshyar.ahmad@yahoo.com
13 عبدالله عبدالهي جغرافیا استادیار دکتری فردوسی مشهد پیمانی میاندوآب abdollahee@gmail.com
14 علیرضا سلیمانی جغرافیا استادیار دکتری واحدعلوم تحقيقات تهران رسمی آزمایشی ارومیه TANRI2@YAHOO.COM
15 مهدی رضائی علوم اجتماعی استادیار دکتری دانشگاه تهران پیمانی بوکان rezaeimehdi1@gmail.com
16 محمدعلی صفرلویی جغرافیا استادیار دکتری تحصیلات تکمیلی تهران رسمی قطعی نقده safarlui@gimil.com
17 محمدرضا عزیززاده ورزقان جغرافیای طبیعی مربی فوق لیسانس دانشگاه تبریز پیمانی ماکو mrav225@yahoo.com
18 رضا قادری جغرافیا(برنامه ریزی روستایی) استادیار دکنری دانشگاه آزاد تهران رسمی قطعی ارومیه  
             
 
بيشتر