گروه علوم انسانی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
ردیف
گروه علوم انسانی
1
امامعلی عاشری
جغرافیا(برنامه ریزی روستایی)
2
علیرضا سلیمانی
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
3
4
احترام رضایی
زبان وادبیات فارسی
5
6
صابر شکری
مدیریت مالی
7
محمود هوشیار
جغرافیا
Hooshyar.ahmad@yahoo.com
8
محمدرضا بختیاری
زبان وادبیات فارسی
9
نقی دادرسی
تاریخ وانقلاب اسلامی
10
محمدرضا عزیززاده
جغرافیا
11
پرویزمام                               صالحی                    حسابداری               parvizmamsalhy@yahoo.com
12
یوسف ابراهیمی
حقوق
13
ناصر توره
مدیریت دولتی
14
جمال خسروی
جامعه شناسی
15
حسین رحمانی
زبان انگلیسی
16
طاهر لاوژه
ادبیات فارسی
17
طاهر محبوبی
مدیریت آموزشی
18
احمد منصوری
مدیریت بازرگانی
19
احمد نصرالهی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
20
کریم علی کرمی
علوم اجتماعی
21
زهرا فروتنی
مدیریت دولتی
foroutani-dr@yahoo.com
22
سجاد پیرعدل
آمار
23
خلیل فائزی
ادبیات فارسی
24
ناصر اروجلو
زبان انگلیسی
25
فرحناز فتح اله زاده
کتابداری اطلاع رسانی
26
محمد یاوری
زبان وادبیات فارسی
yavary1350@yahoo.com
27
سجاد آیدنلو
زبان وادبیات فارسی
aydenloo@gmail
28
   امیرحیدری   چیانه               مدیریت دولتی            amirheydari14@gmail.com 
29
کمال باقرزاده هوشمندی
حسابداری
30
حسین پاشایی زاد
کتابداری واطلاع رسانی
pashaeizad@gmail.com
31
ماندانا حیدری
تربیت بدنی
32
سجاد احرامی
حقوق
33
بهاره عزیزی نژاد
مدیریت آموزشی
34
خسرو قلیزاده قلعه
فرهنگ و زبانهای باستان
kh.gholizade@gmail.com
35
سیدنجم الدین قریشی
حقوق بین الملل
36
لقمان محمودپور
زبان وادبیات فارسی
l.mahmoodpoor@yahoo.com
37
قادر قادری
زبان وادبیات عرب
abu_foad_ir@yahoo.com
38
عبدالرحیم جهان آرا
مدیریت آموزشی
39
معصومه قاسمی
توسعه روستایی
masome.gasemi@yahoo.com
40
-hemmati@yahoo.com
41
اسماعیل صفرعلیزاده
جغرافیا
42
وحید کاروانی
آمار
43
عطیه بحرانی
مدیریت دولتی
A_bohrani @yahoo.com
44
سعید دیلمقانی
جغرافیا
dilmagani-mba@yahoo.com
45
لیلا مسافریادگاری
مدیریت دولتی
46
عبداله عبدالهی
جغرافیا
47
احمد علیزاده
زبان و ادبیات فارسی
48
کاویس   سوره
زبان و ادبیات فارسی
-
49
اسکندر حیدری اوجبلاغ
مدیریت دولتی
50
کبری تارم
کتابداری
51
آزاد مونسی
زبان و ادبیات عرب
azadmounesi@gmail.com
52
شعله هاشمی
حقوق خصوصی
Hashemi_872@ yahoo.com
53
شورش آک
علوم اجتماعی
53
احمد کریمی
جغرافیای شهری
ahmad_karemitwo@yahoo.com
54
زینب رحمانیان
زبان و ادبیات فارسی
55
جعفر افشین فر
آموزش زبان انگلیسی
56
حسین مهدی هادی
حقوق
57
علیرضا روحانی
مترجمی زبان
alireza.rohani432@gmail.com
58
حاتم اسدپور
تربیت بدنی
59
محمدعلی صفرلویی
جغرافیا
60
رباب حسین زاده
جغرافیا
Robab.hoseinzade@yahoo.com
61
یوسف صوفی
مدیریت اجرایی
62
فهیمه یگانه دیزج ور
زبان و ادبیات عرب
63
محمد بهرامی
مدیریت آموزشی
64
لطیف پرتوی
علوم اجتماعی
-
65
محمد     اللهویردیان عیدی
پژوهش علوم اجتماعی
66
سعید      دیلمقانی
مدیریت
67
عبداله    عبدالهی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
68
بهزاد     قهرمان
حسابداری
69
نقی دادرسی
تاریخ اسلامی
70
سمیه    پور حسن
مدیریت بازرگانی
71
صمد رمزی
علوم انسانی
-
72
73              
74          
   
  
بيشتر