گروه فنی و مهندسی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
ردیف
گروه فنی و مهندسی
1
کاظم ابام
معماری
k_abam@yahoo.com
2
شیرین خضری
مهندسی کامپیوتر
shirin.khezri@gmail.com
3
کمال محمدی اصل
مهندسی کامپیوتر
4
لیلا   اسدزاده
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
leila_asadzadeh_cs@yahoo.com
5
وحید     حسینی هسبستان
مهندسی نرم افزار
V.hosseini1@yahoo.com
6
پریسا    محمودی
برق – الکترونیک
parisamahmoudi2@gmail.com
7
 سلیمان حسین زاده
  مهندسی شیمی
8
مسلم محمدی
کامپیوتر
             
9
10
بيشتر