متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی کد ملی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) نوع استخدامی محل اشتغال محل خدمت ایمیل
1 ناصر اشرفی زمین شناسی استادیار دکتری 1374063614 دانشگاه تبریز پیمانی نقده نقده n_ashrafi@pnu.ac.ir
2 حسین حسين زاده ياسوري شیمی آلی دانشیار دکتری 2219738043 صنعتی شریف رسمی آزمایشی ارومیه ارومیه h-hoseinzadeh@pnu.ac.ir
3 مهران مجردآشناآباد زیست شناسی مربی فوق لیسانس 2752499884 پردیس ارومیه پیمانی نقده نقده mehranmojarrad@yahoo.com
4 مهرداد پورمحسن زمين شناسي استادیار دکتری 2649173548 شهيد بهشتي رسمی آزمایشی خوي خوي m_poormohsen44@yahoo.com
5 حسین رحیم پور ریاضی استادیار دکتری 2750517710 دانشگاه پیام نورتهران رسمی آزمایشی ارومیه ارومیه rahimpoor2000@yahoo.com
6 سنار خلیل سرباز ریاضی محض استادیار دکتری 2751062369 دانشگاه تبریز پیمانی مشروط مهاباد مهاباد skhsarbaz@gmail.com
7 نادر دسترنج ریاضی مربی فوق لیسانس 2753460833 دانشگاه تهران رسمی آزمایشی ارومیه ارومیه n-dastranj@yahoo.com
8 رسول رسولی ریاضی محض استادیار دکتری 2889381978 دانشگاه پیام نور تهران پیمانی   چایپاره  
9 لیدر نوائی کشاورز آمار استادیار دکتری 2970209101 ایروان ارمنستان پیمانی میاندوآب میاندوآب  
10 وحید کاروانی آمار مربی فوق لیسانس 2753754561 شهید بهشتی تهران پیمانی نقده نقده vahid_carvani@yahoo.com
11 مهدی سودمند فیزیک استادیار دکتری 2754112146 هندوستان رسمی قطعی ارومیه ارومیه m_sodmand@yahoo.com
12 موسی جباری گجین ریاضی مربی فوق لیسانس 2754298355 تحصیلات تکمیلی تهران پیمانی نقده نقده jabarimosa@gmail.com
13 سجاد پیرعدل آمار مربی فوق لیسانس 2754363742 تربيت معلم تهران پیمانی ارومیه تا 1397/06/31 خوي sajjad peradl@yahoo.com
14 لطفعلي سقط فروش شيمي معدني استاد دکتری 2802555227 دانشگاه تبريز رسمی قطعی خوي خوي saghatforoush@gmail.com
15 مریم فضل الهی علمداری ریاضی مربی فوق لیسانس 2802683284 شهید باهنر کرمان پیمانی ماکو ماکو m-fazlolahi@pnu.ac.ir
16 لیلا مقدم دیزج هریک رياضي کاربردی مربی فوق لیسانس 2802732390 پيام نور تبريز پیمانی خوي خوي k_mogadam_L@yahoo.com
17 حمیده  محمدزاده گان ریاضی مربی فوق لیسانس 2802785524 تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران پیمانی خوی خوی hamideh-moh@yahoo.com
18 وحید عزیزخانی شیمی(آلی) استادیار دکتری 4411018853 دانشگاه زنجان پیمانی ابهر تا 1397/06/31 تکاب vahid.azizkhani1@gmail.com
19 محمدباقر صحابی ریاضی مربی آموزشیار فوق لیسانس 2909655644 پیام نور مشهد پیمانی اشنویه اشنویه  
20 سکینه مرادخانی زیست شناسی استادیار دکتری 2802670832 واحدتحقیقات آزادتهران پیمانی خوی خوی Moradkhani544@yahoo.com
21 سیامک فلاحی زیست شناسی استادیار دکتری 2851313320 دانشگاه ارومیه رسمی آزمایشی نقده نقده seyamakf@yahoo.com
22 روناک عیسوی شیمی آلی استادیار دکتری 2870264046 دانشگاه ارومیه پیمانی مهاباد مهاباد roonak.isavi@gmail.com
23 کمال مامه رشی ریاضی مربی فوق لیسانس 2871619247 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان پیمانی بوکان بوکان k_mamehrashi@pnu.ac.ir
24 سی به ر قادری ریاضیات مربی فوق لیسانس 2872004092 دانشگاه ارومیه پیمانی مهاباد مهاباد seber_gh_2006@yahoo.com
25 نسیم شریف زاده فیزیک استادیار دکتری 2872005900 علم وصنعت تهران پیمانی مهاباد مهاباد nasim.sharifzadeh@gmail.com
26 نبات  نقشبندي زيست شناسي مربی فوق لیسانس 2889806510 اروميه پیمانی اشنويه اشنويه nabat_naqshbandi@yahoo.com
27 سروین  محمدی اقدم شیمی استادیار دکتری 2899770934 آزاد تهران شمال رسمی قطعی مهاباد مهاباد sarvin_s108@yahoo.com
28 شهریار پاشایی شیمی استادیار دکتری 2909375757 میسور هندوستان قراردادی ارومیه ارومیه  
29 مهدی ریماز شیمی دانشیار دکتری 2909694925 دانشگاه ارومیه رسمی آزمایشی نقده نقده mehdi.rimaz@gmail.com
30 محمود  دادخواه ریاضی کاربردی مربی فوق لیسانس 2939493111 دانشگاه دولتي سيستان وبلوجستان پیمانی شاهین دژ شاهین دژ m_dadkhah@pnu.ac.ir
31 نادره تبریزی فیزیک مربی فوق لیسانس 2949478255 دانشگاه آزاد مهاباد پیمانی مشروط مهاباد مهاباد nadereh_tabrizi84@yahoo.com
32 سيما پور بيرام شیمی دانشیار دکتری 2970259842 اصفهان پیمانی میاندوآب میاندوآب pourbeyram@yahoo.com
33 رضا اكبري ریاضی مربی فوق لیسانس 2970677581 دانشگاه تبریز پیمانی میاندوآب میاندوآب r9reza@yahoo.com
34 صغرا فتحعلي پور شیمی آلی استادیار دکتری 2971778908 پیام نور مشهد پیمانی میاندوآب میاندوآب s.fathalipourch@gmail.com
35 روح اله حق زاده زمین شناسی مربی فوق لیسانس 2971797570 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران پیمانی شاهین دژ شاهین دژ rhaghzadeh@yahoo.com
36 لیلا  اکبرزاده فیزیک مربی فوق لیسانس 0491638787 آزاد مهاباد پیمانی نقده نقده l_akbarzadeh@pnu.ac.ir
37 هادی  جباری شیمی کاربردی مربی فوق لیسانس 4929896204 آزاد تبریز پیمانی نقده نقده hadijabbari@yahoo.com
38 اکبر بختیاری شیمی استادیار دکتری 0057862303 دانشگاه تبریز پیمانی تبریز تا 1397/06/31 نقده bakhtiari.a1@gmail.com
39 بهرخ دائی حسنی زیست شناسی استادیار دکتری 1378281330 دانشگاه تبریز پیمانی ارومیه ارومیه  
بيشتر