متون عمومي
امور فرهنگی
                                 امور فرهنگی استان آذربایجان غربی
 
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
امید طائری
مدیر فرهنگی و دانشجویی
33839995
2
پریسا مجرد
کارشناس فرهنگی
"
3
داریوش عزیزی
کارشناس تربیت بدنی
203
4
حیدر بهنمون
کارشناس تربیت بدنی
164
بيشتر