امور فرهنگی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
امور فرهنگی
                                 امور فرهنگی استان آذربایجان غربی
 
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
امید طائری
مدیر فرهنگی و دانشجویی
145
32769383
2
منصور پور حبیب
کارشناس فرهنگی
151
"
3
داریوش عزیزی
کارشناس تربیت بدنی
163
4
بيشتر