متون عمومي
اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) نوع استخدامی محل اشتغال محل خدمت ایمیل
1 سجاد  احرامی  حقوق مربی فوق لیسانس پيام نور تهران پیمانی ارومیه ارومیه sajadehrami@pnu.ac.ir
2 صالح نوری الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه رسمی ارومیه نقده noory.saleh@yahoo.cim
3 شعله هاشمی حقوق خصوصی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد زنجان پیمانی مهاباد مهاباد hashemi_872@yahoo.com
4 یوسف ابراهیمی حقوق مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران پیمانی بوکان بوکان ebrahimy62@yahoo.com
5  سید سعید جیواد تاریخ و تمدن ملل اسلامی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاداسلامی واحد شهر ری پیمانی فیرورق فیرورق ms-jivad@pnu.ac.ir
6 آمنه شاهنده علوم قران و حديث استادیار دکتری دانشگاه آزاد تهران مركز رسمی آزمایشی خوي خوی shahande_a@yahoo.com
7 یعقوب جعفری رندی الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس دانشکاه تهران پیمانی ماکو ماکو jafari_rendi@yahoo.com
8 سید احمد ثروتمند الهیات و معارف اسلامی استادیار دکتری حوزه علمیه قم پیمانی ارومیه ارومیه hamad13392007@yahoo.com
9 رحیم خاکپور الهیات و معارف اسلامی استادیار دکتری دانشگاه تهران پیمانی مهاباد مهاباد rahimkhakpoor@yahoo.com
10 سیدنجم الدین قریشی حقوق مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران پیمانی سردشت سردشت jilwaan@gmail.com
11 عبداله  ساجدی تاریخ عمومی استادیار دکتری دانشگاه پیام نور تهران رسمی آزمایشی مهاباد مهاباد a_sajedi@pnu.ac.ir
12 قربان ابراهیمی الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس موسسه آموزشی پرورشی امام خمینی رسمی آزمایشی مهاباد مهاباد ghorbanebrahimi@yahoo.com
13 حمزه حاجی الهیات ومعارف اسلامی استادیار دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات رسمی آزمایشی پیرانشهر پیرانشهر hamzehhaji@yahoo.com
14 حسین  مهدی هادی حقوق مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی پیام نور پیمانی نقده نقده hhadi88@gmail.com
15 حسن مهدیفر فلسفه و کلام اسلامی استادیار دکتری حوزه علمیه قم رسمی قطعی نقده نقده hm.ajamloo@yahoo.com
16 ایلناز علی نژاد فلسفه مربی دکتری پردیس دانشگاه ارومیه پیمانی نقده نقده elnaz_alineghad90@yahoo.com
17 يوسف فرجي علوم قرآن و حدیث مربی فوق لیسانس رازی کرمانشاه پیمانی میاندوآب میاندوآب yosof.faraji@yahoo.com
18 کیهان  سلطانیان الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران پیمانی سردشت سردشت kihan234@yahoo.com
19 کمال الدین  صالحیان راد الهیات و معارف اسلامی مربی فوق لیسانس دانشگاه اصول الدین قم پیمانی بوکان بوکان salehyanrad@yahoo.com
20 نقی دادرسی تاریخ انقلاب اسلامی مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران پیمانی خوی خوی naghidadrasi@yahoo.com
21 سيد محمد صادق حسینی فلسفه و کلام اسلامي مربی فوق لیسانس حوزه علميه قم رسمی آزمایشی ارومیه تا 1397/06/31 خوي hosseini_ 43@yahoo.com
بيشتر