متون عمومي
آموزش
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم

1

احمد احمدی

مدیر آموزش

124

33865672

2

محمد رحیمی

کارشناس

pnu.hag2@yahoo.com

122

3

شیدا رستمی

مسئول دانش آموختگان

rostami_shaida@yahoo.com

33864057

4

سمیه عابدی

کارشناس دانش آموختگان

abedy.somaiyeh@yahoo.com

119

5

اکرم اسمعیل زاده

کارشناس دانش آموختگان

             ------------------------   

121

6

عطیه خلخالی

کارشناس تاییدیه تحصیلی

118

7

صفر حبیب زاده

کاربر ارشد رایانه

dp.habibzadeh@yahoo.com

125

8 مهدی بهاری

 
کارشناس خدمات آموزشی و آزمون www.mahdipnu@gmail.com 123
9

فرح اصلانی

کارشناس تاییدیه تحصیلی

بيشتر