آموزش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
آموزش
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
احمد احمدی
مدیر آموزش
 
149
32768804
2
محمد رحیمی
کارشناس
pnu.hag2@yahoo.com
159
3
شیدا رستمی
مسئول دانش آموختگان
rostami_shaida@yahoo.com
119
4
سمیه عابدی
کارشناس دانش آموختگان
abedy.somaiyeh@yahoo.com
122
5 اکرم اسمعیل زاده کارشناس دانش آموختگان              ------------------------    122
6 شهاب حیدری کارشناس 143
7
صفر حبیب زاده
کاربر ارشد رایانه
dp.habibzadeh@yahoo.com
150
8 فرح اصلانی کارشناس دانش آموختگان 142
بيشتر