سوابق معاونت
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
سوابق علمی معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
سوابق آموزشی، علمی، اجرایی
1) مشخصات فردی

نام: سید جواد            نام خانوادگی:طالب زاده          تاریخ تولد:
                                                                 
محل تولد: شهرستان میاندواب                       وضعیت استخدامی: عضو هیأت علمی
 
محل خدمت: دانشگاه پیام نور
 
تلفن تماس:  
E-mail:
 
 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) سوابق تحصیلی
مقطع
رشته
گرایش
دانشگاه
سال أخذ
کارشناسی
 
کارشناسی ارشد
 
دکتری
 
 
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
3) سوابق آموزشی
·          
 
4) سوابق اجرایی- علمی
           4 
5)مقالات علمی پژوهشی
         
بيشتر