متون عمومي
امور اداری

ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
تورج سعیدی کیا
مدیر امور اداری استان
209
33859004
2 اکبر سلیمان باری مسئول دفتر حوزه ریاست
 
266 33855100
3
رشید ربانی نیا
 خدمات و پشتیبانی
232
-
4
ستاره محمدی کارشناس
233 -
5
شهاب حیدری کارشناس
207
6
نادر شاهمرادی
 
کارشناس 281
 

7
غلامرضا پورمحمود کارگزینی علمی استان
153
8 علیرضا رفیع آذر مسئول رایانه
 
259
9 راضیه خان احمدی دبیرخانه
 
615 33859003
10 یوسف واحدی مدیر مالی استان
 
213 33824514
11 علاالدین امیری کارشناس مالی
 
213
12 علی حیدرپور کارشناس بودجه
 
210
13 اسمعیل محمدی کارشناس مالی
 
14 رویا امامی کارشناس مالی
 
15 ناصر کیمیافر مدیر عمرانی استان
 
250 33860913
16 رضا پاشایی کارشناس عمران
 
268 33860913
17 علی پور علی رییس اداره امور اداری و مالی مرکز ارومیه
18 غلامرضا ملک جهان کارشناس مسئول امور اداری
 
113 33845633
19 آیدین میرزازاده کارشناس امور اداری مرکز ارومیه
 
113 33845633
20 رضا تمجیدنیا کارشناس امور مالی مرکز ارومیه
 
21 حمید محمدنژاد کارپرداز
 
113 33845633
22 سید محمد سیدولیلو انباردار
 
605
23 اسماعیل بابایی آبدارخانه
 
257
24 افشین ولی نژاد نگهبان
 
208
25 رسول بقالیان نگهبان
 
208
26 جمال محبوب مناس نگهبان
 
208
27 حبیب محب زاده نگهبان
 
208
بيشتر