كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
امور اداری

ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
تلفن داخلی
تلفن مستقیم
1
تورج سعیدی کیا
مدیر امور اداری
120
32768799
2
رشید ربانی نیا
 خدمات و پشتیبانی
106
32768799
3
ستاره محمدی کارشناس
102
32768798
4
شهاب حیدری کارشناس
120
32768798
5
نادر شاهمرادی
 
دبیرخانه 162 فاکس
32755930

6
سعید صفرعلیزاده کارپرداز
153
32769484
بيشتر