رشته های کارشناسی ارشد
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نورآذربایجان غربی
ردیف مرکز/واحد
واحد یا مرکز رشته تحصیلی مقطع
1 مرکزارومیه آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی کارشناسی ارشد
2 مرکزارومیه آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) کارشناسی ارشد
3 مرکزارومیه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
4 مرکزارومیه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
5 مرکزارومیه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدارروستایی کارشناسی ارشد
6 مرکزارومیه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-بهسازی ونوسازی کارشناسی ارشد
7 مرکزارومیه زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
8 مرکزارومیه زیست شناسی (علوم گیاهی ) کارشناسی ارشد
9 مرکزارومیه شیمی (شیمی تجزیه ) کارشناسی ارشد
10 مرکزارومیه شیمی (شیمی فیزیک ) کارشناسی ارشد
11 مرکزارومیه شیمی (شیمی معدنی ) کارشناسی ارشد
12 مرکزارومیه علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی کارشناسی ارشد
13 مرکزارومیه فیزیک (زمینه حالت جامد) کارشناسی ارشد
14 مرکزارومیه مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
ردیف مرکز/واحد واحد یا مرکز رشته تحصیلی مقطع
1 مرکزبوکان برنامه ریزی رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد
ردیف مرکز/واحد واحد یا مرکز رشته تحصیلی مقطع
1 مرکزخوی تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعلیم وتربیت اسلامی ) کارشناسی ارشد
2 مرکزخوی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
3 مرکزخوی زمین شناسی- پترولوژی کارشناسی ارشد
4 مرکزخوی شیمی (شیمی تجزیه ) کارشناسی ارشد
5 مرکزخوی شیمی (شیمی معدنی ) کارشناسی ارشد
6 مرکزخوی مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی کارشناسی ارشد
7 مرکزخوی مدیریت دولتی-تشکیلات وروشها کارشناسی ارشد
8 مرکزخوی مدیریت دولتی-مدیریت تحول کارشناسی ارشد
9 مرکزخوی مدیریت دولتی -مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد
10 مرکزخوی مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد
ردیف مرکز/واحد واحد یا مرکز رشته تحصیلی مقطع
1 مرکزمهاباد الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
2 مرکزمهاباد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-آمایش شهری کارشناسی ارشد
3 مرکزمهاباد ریاضی محض (آنالیز) کارشناسی ارشد
4 مرکزمهاباد زبان و ادبیات عربی-ادبیات عربی کارشناسی ارشد
5 مرکزمهاباد شیمی (شیمی آلی ) کارشناسی ارشد
ردیف مرکز/واحد واحد یا مرکز رشته تحصیلی مقطع
1 مرکزمیاندوآب تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعلیم وتربیت اسلامی ) کارشناسی ارشد
2 مرکزمیاندوآب جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-سازماندهی مناطق عشایری کارشناسی ارشد
3 مرکزمیاندوآب زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
4 مرکزمیاندوآب شیمی (شیمی آلی ) کارشناسی ارشد
5 مرکزمیاندوآب فیزیک (زمینه حالت جامد) کارشناسی ارشد
ردیف مرکز/واحد واحد یا مرکز رشته تحصیلی مقطع
1 مرکزنقده زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
2 مرکزنقده شیمی (شیمی آلی ) کارشناسی ارشد
3 مرکزنقده علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
ردیف مرکز/واحد واحد اشنویه جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
 
بيشتر