مدیر گروه الهیات
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
سوابق علمی،اجرایی و فرهنگی مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی
سوابق علمی،اجرایی و فرهنگی مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: میر احمد ثروتمند    
ایمیل:
سوابق آموزشی:
سوابق اجرایی:
سوابق پژوهشی:
بيشتر