مدیر گروه روانشناسی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مدیر گروه روانشناسی
سوابق علمی،اجرایی و فرهنگی مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: نورالله خلیل زاده
تحصیلات:
سوابق اجرایی:
·      
فعالیت های علمی:
 
 
 
بيشتر