مدیر گروه علوم پایه
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
سوابق علمی،اجرایی و فرهنگی مدیر گروه علوم پایه
سوابق علمی،اجرایی و فرهنگی مدیر گروه علوم پایه
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: لیدر نوایی
آدرس پست الکترونیکی:
سوابق آموزشی:
1.        فارغ التحصیل دوره دکتری در رشته آمار
2.      
سوابق اجرایی:
1.       
2.      
بيشتر