عملکرد نظارت
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اهدف بخش نظارت و ارزيابي
اهدف بخش نظارت و ارزيابي
هدف از تشكيل واحد نظارت و ارزيابي در دانشگاه پيام نور استان اجراي دقيق قوانين، مصوبات، ضوابط، مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه رهنمودهاي اجرائي براي ارتقاء كيفيت دانشگاه در تمامي ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، اداري و مالي، فرهنگي، دانشجويي، عمراني و اجرايي و رسيدن به سطح مطلوب در تمام حوزه ها است.
وظايف:
1-     اجراي برنامه هاي اداره كل نظارت و ارزيابي و ارايه راهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي مراكز و واحدها در استان به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي، پژوهشي، فناوري، عمراني، فرهنگي، اداري و مالي
2-    نظارت برحسن اجراي مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعملها
3-   دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مراكز و واحدها بمنظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف موردنظر
4-    نظارت بر روند تحقق اهداف توسعه و كيفيت بخش
5-     همكاري با هيئت هاي اعزامي اداره كل نظارت و ارزيابي
6-    تشكيل منظم جلسات استاني و تنظيم و ارسال صورتجلسات به اداره كل نظارت و ارزيابي دانشگاه
7-    تهيه برنامه نظارت و ارزيابي استان و تنظيم تقويم اجرايي آن و اعلام به اداره كل نظارت و ارزيابي دانشگاه
8-   پيگيري و اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه
9-    پيگيري اقدامات و بررسي ارزيابي هاي مراكز و واحدها
10- پيگيري اقدامات و تاثير ناشي از ارزيابي هاي انجام گرفته
11- همكاري لازم با هيأت هاي نظارت و ارزيابي استاني و آموزش عالي
12-    همكاري و حمايت از انجمن هاي علمي و تخصصي غيردولتي در ارزيابي بيروني دانشگاه
13-   پيگيري ساير وظايف محوله در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه
بيشتر