گروه علوم تربیتی و روانشناسی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
ردیف
رشته علوم تربیتیو روانشناسی
1
محمد بهرامی
علوم تربیتی
2
ارسلان رحمن نژاد
علوم تربیتی
3
بایرام آقاپور
علوم تربیتی
bairamamam@yahoo.com;
4
سیما علیزاده
علوم تربیتی
5
سیامند مولودی
علوم تربیتی
s.sako73@yahoo.com
6
علی آزادمنش
علوم تربیتی
7
سلماز فرامرزی
علوم تربیتی
8
محمدباقر اکبرپور زنگلانی
علوم تربیتی
9
صدیقه سلمانپور
علوم تربیتی
10
رمضان زاهدی
علوم تربیتی
11
جلیل حاجی لو
روانشناسی عمومی
12
حسن امین پور
روانشناسی
13
حوریه بایرام نژاد
روانشناسی
14
هیمن محمودقخه
روانشناسی
15
قاسم محمدیاری
روانشناسی تربیتی
16
مریم روشن
روانشناسی
17
18
علی مصطفایی
روانشناسی تربیتی

 
علی مصطفایی

روانشناسی
mostafaie_a@yahoo.com
19
رقیه بلالی
روانشناسی عمومی
r.belali@yahoo.com
20
نوراله خلیل زاده
روانشناسی تربیتی
khalilzadeh@pnu.ac.ir
21
22
گلستان صیاح کوکیایی
فلسفه تعلیم و تربیت
جلیل حاجی لو
روانشناسی عمومی
23
کامران جباری
فلسفه تعلیم و تربیت
24
بيشتر